Коментари и Ставови

Потребни регулаторни и супервизорски мерки за зачувување на стабилноста на финансискиот сектор во Македонија (втор дел)

Потребни регулаторни и супервизорски мерки за зачувување на стабилноста на финансискиот сектор во Македонија (втор дел)

Клучен елемент за забрзување на економскиот развој на една земја е постојано развивање на финансискиот сектор. Тоа е всушност причината зошто главната цел на регулаторните и надзорните тела во секоја земја е креирање и спроведување на политики со цел да се зголеми стабилноста и конкурентноста на финансискиот сектор до ниво кое ќе овозможи негова успешна интеграција во глобалниот пазар на финансиски услуги. Како одговор на големата економска и финансиска криза (2007-2008), беа преземени повеќе мерки за решавање на негативните ефекти и притисоци, како и за одржување на стабилна макроекономска средина во земјата.

Дали верските заедници треба да учествуваат во спротиставувањето на насилниот екстремизам?

Дали верските заедници треба да учествуваат во спротиставувањето на насилниот екстремизам?

Направени се многу анализи и истражувања на Балканот во последниве неколку години околу тоа кои се главните причини за ширењето и практикувањето на насилниот екстрмизам.

Како фискалната транспарентност може да доведе до поголема отчетност?

Како фискалната транспарентност може да доведе до поголема отчетност?

Финансиската нестабилност во голем број земји стана една од главните причини за глобалната економска криза. Меѓународната федерација на сметководители континуирано ја промовира потребата за подобро известување од страна на јавниот сектор и подобар финансиски менаџмент, преку неодамна отпочнатата иницијатива Отчетност сега!.

Руската (гасна) врска - како Македонија ги склучуваше договорите

Руската (гасна) врска - како Македонија ги склучуваше договорите

Не е новина руското влијание на Западниот Балкан. Во последната година, особено по последните избори во САД, расте бројот на вестите во врска со влијанието на Русија во различни региони, вклучувајќи го и Балканот. Во однос на енергетиката, сепак, тоа трае веќе некое време и во извесна смисла не беше актуелно или вредно за информирање подолг период.